นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด:

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและให้คำมั่นว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวท่านไว้เป็นความลับด้วยความมั่นคงปลอดภัย

 1. คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เมื่อใด:

  คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด และบริษัทในเครือ ("บริษัทฯ", "เรา") ใช้ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ("ข้อมูลของท่าน") เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้ หรือเมื่อท่านโต้ตอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านสื่อสารข้อมูลกับบริษัทฯ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ("อุปกรณ์") ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ด้วยประการอื่น ๆ เช่น เมื่อท่านติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ร้านสาขา หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจมีคำประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบังคับใช้สำหรับกรณีนั้น ๆ

  คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชั่น สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ และการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ และจะไม่ใช้กับเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นภายนอกซึ่งมีสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ หรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นภายนอกซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม ทั้งนี้ กรุณาอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นภายนอกเหล่านี้พร้อมทั้งพิจารณาว่าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีการปกป้องสิทธิของท่านในระดับที่ท่านพึงพอใจหรือไม่

 2. ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านและโปรแกรมคุกกี้

  การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้ หรือโต้ตอบกับสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ และ/หรือให้ข้อมูลของท่านเป็นการแสดงว่าท่านให้ความยินยอม (ก) ให้บริษัทฯ ใช้โปรแกรมคุกกี้ (ดูส่วนที่ 3 (ก) ด้านล่างนี้) รวมทั้งใช้ข้อมูลของท่านตามที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ และให้ความยินยอม (ข) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้ความยินยอมดังกล่าว กรุณาหยุดเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นต่อและงดการให้ข้อมูลของท่าน

 3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดเกี่ยวกับตัวท่าน

  เว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้ออกแบบให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่น (ดูที่ การใช้โปรแกรมคุกกี้) และในเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบางส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอให้ท่านแจ้งข้อมูลของท่านเป็นการเฉพาะด้วย (ดูที่ แบบฟอร์มออนไลน์ และ ผู้สมัครงาน) ซึ่งนอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลของท่าน

  • (ก) การใช้โปรแกรมคุกกี้
   คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกส่งเข้าไปติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบางส่วนของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านคลิกที่สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของอุปกรณ์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • ช่วยให้เครื่องให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯสามารถระบุได้ว่าไฟล์คุกกี้ที่ติดตั้งไว้ในโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของท่านนั้นอยู่ในสถานะเปิดหรือปิดการใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ ทราบว่าจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของท่านได้หรือไม่
   • เก็บข้อมูลการล็อกอินเข้าใช้งานของท่านโดยท่านไม่ต้องเลือกล็อกอินซ้ำเมื่อกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นอีก
   • ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับตัวท่านเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ท่านล็อกอินเข้าใช้งานในหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบริษัทฯ ที่ต้องมีการปกป้องข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้โปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ สามารถสื่อสารกับโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของท่าน และให้ท่านสามารถใช้บริการได้ตามความประสงค์
   • ช่วยให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของท่านซ้ำอีกเป็นการชั่วคราวกรณีที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมหน้าเว็บอื่น ๆ ของเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบริษัทฯ
   • ติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบริษัทฯ ของท่าน และจดจำโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของท่านได้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นซ้ำอีก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมสถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเดิมและผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่ และประเมินประสิทธิผลของเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นได้ และ
   • เก็บข้อมูลลิงค์ที่ท่านโปรดปรานและการท่องหน้าเว็บของท่านไว้ชั่วคราว เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นให้ท่านใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
   • จัดทำเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบริษัทฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น
   • นำเสนอสื่อโฆษณาออนไลน์หรือข้อเสนอต่าง ๆ ที่น่าจะตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุดไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นภายนอก

   ไฟล์คุกกี้ที่กล่าวถึงข้างต้นอาจถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านโดยบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกในนามของบริษัทฯ (ตัวอย่างเช่น เครือข่ายหน่วยงานโฆษณาและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่น เป็นต้น)

   โปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่มักมีการตั้งค่าให้ยอมรับไฟล์คุกกี้ไว้ในเบื้องต้นแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะ "ไม่ยอมรับ" ไฟล์คุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในโปรแกรมเลือกเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของท่าน ทั้งนี้ หากท่านปิดการทำงานของไฟล์คุกกี้ทั้งหมด รวมทั้งไฟล์คุกกี้ที่จำเป็นในการใช้งานอาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นบางรายการไม่อาจบรรลุผลได้อย่างสมบูรณ์

  • (ข) แบบฟอร์มออนไลน์
   บริษัทฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางส่วนของเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่น เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสมัครใช้สินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ แล้ว
  • (ค) ผู้สมัครงาน
   ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานซึ่งท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทฯ หรือไม่ รวมทั้งอาจนำไปใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการตรวจติดตามเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและนโยบายการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครงานแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษา และผู้ว่าจ้างงานปัจจุบัน/ก่อนหน้า บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครงานที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกไว้เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านในโอกาสต่อไป โดยปกติ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน ทั้งนี้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • (ง) การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
   บริษัทฯ อาจเก็บบันทึกข้อมูลไว้กรณีที่ท่านติดต่อบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านในทางใดบ้าง

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับตลอดเวลา โดยจะใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

  • วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลของท่าน
   หากท่านแจ้งข้อมูลของท่านไว้บนเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่านสื่อสารข้อมูลกับบริษัทฯ โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ("วัตถุประสงค์") ในการจัดหาและดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านพึงประสงค์ หรือเพื่อสื่อสารโต้ตอบกับท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้
   • เพื่อติดตามผลเกี่ยวกับการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ
   • เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน
   • เพื่อทราบความต้องการต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน
   • เพื่อสืบหา ป้องกัน และ ดำเนินคดีกรณีมีการประกอบอาชญากรรมหรือหลอกลวงฉ้อฉล
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
   • เพื่อการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ
   • เพื่อตอบข้อสอบถามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ

   กรุณาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ แล้ว

  • (ข) การตลาด
   โดยทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านที่รวบรวมจากเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่หากท่านมีการสมัครเพื่อใช้สินค้าและบริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ ดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านอาจให้ความสนใจ กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯติดต่อท่านด้วยวิธีการดังกล่าวกรุณาติดต่อบริษัทฯได้ที่ cs@box24corp.com
  • (ค) การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
   ในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทฯมากกว่าหนึ่งราย รวมทั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ("บุคคลอื่นๆ") ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่บริษัทฯ จะมีคำสั่งและตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้น

   กรณีที่บุคคลอื่น ๆ เป็นหน่วยงานต่างประเทศ ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งไปยังประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศที่มีการใช้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลซึ่งมีระดับความเข้มงวดต่ำกว่าประเทศของท่าน บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ หมายความว่า ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งพอจะระบุเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

   • ผู้รักษากฎระเบียบ ผู้ควบคุมดูแล องค์กรของรัฐ หรือองค์กรกึ่งรัฐในประเทศซึ่งบริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีสำนักงานตั้งอยู่
   • ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
   • หน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต การเรียกเก็บหนี้ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันการหลอกลวงฉ้อฉล (กรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว)
  • (ง) การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
   บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านยังคงดำรงอยู่ หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกทำลายทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ต่อไปเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การควบคุมกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดทางการบัญชี หรือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 5. ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

  • (ก) การสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลและการถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ในการล็อกอินเข้าใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ
  • (ข) ข้อมูลที่มีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจมีการส่งต่อไปยังประเทศอื่น ๆ (แม้ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม) โดยผ่านทางประเทศที่มีการใช้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลซึ่งมีระดับความเข้มงวดต่ำกว่าประเทศของท่าน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อการรักษาความลับ ความมั่นคงปลอดภัย หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  • (ค) เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบของบริษัทฯ เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกการทำธุรกรรม และในบางกรณีเพื่อเป็นการป้องกันและสืบหาการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการสื่อสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในทุกกรณี รวมทั้งการเข้าออกเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นและเส้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าและออกจากโดเมนของบริษัทฯ ด้วย
 6. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ มีการปรับปรุงคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว และขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์ และ/หรือ โมบายแอปพลิเคชั่นนี้อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านทราบถึงคำประกาศที่เป็นฉบับล่าสุดของบริษัทฯ


อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561